Manier van werken

 

Wijk-Zorg werkt samen met sociale wijkteams. Een sociaal wijkteam sluit aan bij de bestaande netwerken in buurten en wijken en bestaat uit verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers. Zij zijn er voor het eerste contact bij een hulpvraag, leggen huisbezoeken af en kunnen lichte en kortdurende ondersteuning bieden. De teams maken de ondersteuningsvraag van burgers helder en regelen zonodig zelf de noodzakelijke hulp of de toegang daartoe. Soms voert een team ook casusregie bij complexe gevallen. Het sociale wijkteam vormt vaak ook de toegang naar meer complexe vormen van ondersteuning.

 

Het wijkgerichte werken sluit volledig aan bij de visie, missie en doelen van Wijk-Zorg. Alle teams van Wijk-Zorg zijn dan ook wijk- en dorpsgebonden. In veel wijken en dorpen zijn wij daarom aanwezig met de al om bekende ouderwetse wijkverpleegkundige, vaak vanuit een buurtcentrum of eigen lokatie. Omdat we werken met vaste aanspreekpunten voor clienten zijn we in staat de ‘coleur locale’ mee te nemen in onze hulpverlening.

 

Door regelmatig deel te nemen aan plaatselijke activiteiten als zomermarkten, kerstmarkten en fairs hebben we in iedere gemeente een breed netwerk opgebouwd. Deze laagdrempelige werkwijze hanteert Wijk-Zorg op alle ambulante zorgfuncties vanuit de ZVW, WLZ en WMO.

Wij werken zowel met indicaties op basis van Zorg in Natura, Restitutie Polis als PGB, maar ook op particuliere basis.

 

meer weten?         info@wijk-zorg.nl